کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

1- آقای نعمت اله نجیب حسینی :          رییس 

2- خانم شیما افشاری :                          نایب رییس 

3- آقای حجت اله عسگری :                   منشی 

4- آقای کیوان اللهیاری :                         عضو  

5- خانم مریم گنجی :                              عضو