کمیسیون برنامه ریزی و عمران

1- خانم مریم گنجی :                        رییس 

2- آقای حجت اله عسگری :              نایب رییس 

3- خانم شیما افشاری :                     منشی 

4- آقای نعمت اله نجیب  حسینی :     عضو 

5- آقای کیوان الهیاری :                       عضو