کمیسیون برنامه و بودجه،اداری،مالی و امور حقوقی

1- خانم سمیرا دودانگه :                    رییس 

2- آقای نعمت اله نجیب حسینی :     نایب رییس 

3- آقای کیوان اللهیاری :                     منشی 

4- آقای حجت اله عسگری :                عضو 

5- خانم شیما افشاری :                      عضو