کمیسیون فن آوری اطلاعات،حمل و نقل ،محیط زیست و خدمات شهری

1- آقای حجت اله عسگری :                رییس 

2- آقای کیوان اللهیاری :                      نایب رییس

3- آقای نعمت اله نجیب حسینی :       منشی 

4- خانم سمیرا دودانگه :                      عضو 

5- خانم شیما افشاری :                      عضو